ПОСЕТЕТЕ НОВИЯ САЙТ - www.delmondo.bg

Условия


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: София 1618, бул. Бъкстон № 31 А,  oфис  6,  ДЕЛМОНДО-БГ ЕООД


ДЪРЖАВНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Удостоверение за туристическа дейност: туроператор и туристически агент - регистрационен № РК-01-6485 от МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА;


застрахователна полица „Отговорност на туроператора”

№13052310000575  валидна до 17.07.2024, по чл.42 от Закона за Туризма,  при застрахователна компания    “ЛЕВ ИНС”


РЕГИСТРАЦИЯ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 11.11.2009- ЕИК 200917143

 

БАНКОВА  СМЕТКА В ЛЕВА:

ДЕЛ МОНДО- БГ ЕООД

Обединена Българска Банка

BG03UBBS80021098770420

UBBSBGSF

 

Сметка в евро Първа Инвестиционна банка - на разположение

Сметка в лева ЦКБ  - на разположение
 

ДОГОВОР ПОД ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА:

- ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ/

- ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

 

1 .Записване за пътуване

1.1.Записване е възможно по телефон, факс или интернет или директно в офис на Туроператора. В случай, че заявката е потвърдена писмено от ТУРОПЕРАТОРА, резервацията се пази 72 часа и се счита за валидна след внасяне на депозит.

2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.

З. Цени и плащане.

3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата  цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

3.3-Окончателно плащане: 14 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

3.4. Увеличението на цената е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини; при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове с повече от 10%, възникнали след подписването на договора.

3.5. Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в общата цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по т. 3.4 от настоящия договор.

3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

- да приеме промяната в общата цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;

- да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

3.7. В случай на отказ от пътуването по предходната точка, ТУРОПЕРАТОРЪТ връща НЕЗАБАВНО платените суми.

4. Права и задължения на страните:

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2 Да предостави  възможността за сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт. ( Застраховка "Отмяна на пътуване" и "Медицински разноски".)

4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова за  по време на пътуването.

4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор - застрахователна полица „Отговорност на туроператора

№ 13052210000015  валидна до 18.07.2023, по чл.42 от Закона за Туризма,  при застрахователна компания    “ЛЕВ ИНС”

Сертификатът за сключения договор се помества на сайта на ТУРОПЕРАТОРА.

4.4. Потребителят се задължава:

4.4.1 При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България,

4.4.2 Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.

4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.5. Потребителят има право:

4.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на Страните:

5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.

5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения,

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

- забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

5.5. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение  на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

а) Потребителя

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.

5.6.1. Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.

5.6.2. В случая на т. 5.6 , Потребителят може  да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:

- Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;

- да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ  е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или

- да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.

5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорьт удържа следните неустойки:

5.7.1. при пътуване в чужбина:

ЗА НОВА ГОДИНА 2024

1/ в срок до 15/11 -  неустойка в размер на 15 %

2/ в срок до 01/12 – неустойка  в размер на депозита

3/ след 02/12 – 100 % от стойността на резервацията / или заместване с други туристи/

До 3 дни след сключване на договора – без такса.
След горния срок– такса административни разходи в размер на 20 лв. на възрастен;
по-малко от  30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.

 от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

 от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването

 по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването

5.7.2. при пътуване в страната:

 такса административни разходи в размер на 20 лв. на възрастен;

а) до 21 дни преди датата на пътуването без неустойки 

б) от 20 до 14  дни преди датата на пътуването –  в размер на депозита

в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

5.7.3. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

5.7.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване  на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

6.Спорове и рекламации.

6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.3. В случаи, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата. Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването.

6.4. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

7. Ред за изменение и прекратяване на договора.

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и българското  законодателство.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

7.4. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.
ТУРОПЕРАТОР                                                              ПОТРЕБИТЕЛ                                

                        /................................................./                                                     /................................................../
   Д  О  Г  О  В  О  Р  

Туроператор- Турагент

 

      Днес .......г. в гр. София, между:

1. “ДЕЛ МОНДО-БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Бр. Бъкстон №31А, ет.2, ЕИК 200917143, лиценз за извършване на туроператорска дейност №РК-01-6485 , представлявано от Управителя Мариана Иванова, наричано нататък ТУРОПЕРАТОР от една страна и от друга страна

2.………….........................................”, със седалище и адрес на управление: ....................................................... ЕИК ........................., лиценз за извършване на турагентска дейност № ..............., представлявано от..................................................................,наричано нататък ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ се постигна съгласие и се сключи настоящия договор, при следните условия:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ възлага на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, който приема възмездно да му посредничи при продажбата на организирани туристически пътувания, основни и допълнителни туристически услуги и застраховки в съответствие с условията на този договор.

1.2. Периодите за които се предлагат съответните туристически пътувания, основни и допълнителни услуги, дестинациите, вида на транспортните услуги, съпътстващите застраховки, са описани в сайта на ТУРОПЕРАТОРЪТ  - www.delmondo-bg.com. Тази информация има обвързваща ангажираност за предлаганите услуги.

1.3. Актуална информация, касаеща пакетите – предмет на този договор, периодично може да бъде изпращана от ТУРОПЕРАТОРЪТ на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ по е-mail.


II. СРОК НА ДОГОВОРА:

2.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е безсрочен.

2.2. Договорът може да бъде прекратен от всяка страна с едномесечно писмено предизвестие, включително изпратено по e-mail.


III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

3.1. Ценовите отстъпки, които ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да даде на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ са в размер на ...........от цените, обявени  в сайта на ТУРОПЕРАТОРА в интернет.

3.2. В случай, че отстъпката е по-голяма от тази в т.3.1.,  ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява за това ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ с писмено съобщение по  е-mail.


ІV. НАЧИН НА РАБОТА:

4.1. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ изпраща направените при него резервации на ТУРОПЕРАТОРА.

4.2. В 24 часов срок от получаване на резервациите ТУРОПЕРАТОРЪТ може:

4.2.1. Да потвърди изпратените му резервации.

4.2.2. Да предложи алтернативни възможности.

4.3. Резервацията се счита за валидна, само в случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ е потвърдил изпратените му от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ резервации, респективно в случай, че ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ е препотвърдил предложените му от ТУРОПЕРАТОРА алтернативни възможности и в 24 часов срок от потвърждаването, респективно препотвърждаването, ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ е превел по сметката на ТУРОПЕРАТОРА следните суми:

4.3.1. Не по-малко от 30% от цената на пътуването, в случай, че до датата на отпътуване остават 21 и по-вече дни, съобразно условията на конкретната програма.

4.3.2. Остатъкът от 70% /или съответния неизплатен процент в завсимост от плащането по т. 4.3.1., съобразно условията на конкретната програма/ от цената на пътуването минимум 14 дни преди датата на отпътуване.

4.4.3. В случай, че ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ не преведе в посочените срокове съответните дължими суми,  ТУРОПЕРАТОРЪТ може да анулира резервацията.

4.7. След като 100 % от дължимите суми за съответното туристическо пътуване бъдат преведени от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ му изпраща ваучери, застраховки, фактури и самолетни билети за сметка на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ и по посочен от него куриер.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ:

5.1. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ се задължава:

5.1.1. Да продава туристическите продукти - предмет на този договор по ценови листи и параметри, зададени в актуалната интернет страница на ТУРОПЕРАТОРА .            

5.1.2. Да сключва в три екземпляра с крайните клиенти договор за организирано туристическо пътуване, който е публикуван в сайта на ТУРОПЕРАТОРА.

5.1.3. Да попълва идентификационните си данни /ЕИК, седалище и адрес на управление № на лиценз и др./ в бланковия образец на договор за организирано туристическо пътуване, като отбелязва, че сключва и подписва договора с крайния клиент от името и за сметка на ТУРОПЕРАТОРА като негов ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ.

5.1.4. При подписване на настоящия договор ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ един екземпляр от бланковия образец на договора за организирано туристическо пътуване, който е публикуван в сайта му.

5.1.5. Този договор служи като приемо-предавателен протокол, удостоверяващ предаването от ТУРОПЕРАТОРА и получаването от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ на публикувания в сайта бланков образец на договора за организирано туристическо пътуване, който ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ се задължава да подписва с крайните клиенти.

5.1.6. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ се задължава да предостави на ТУРОПЕРАТОРА един екземпляр от сключения бланков образец на договор за организирано туристическо пътуване с крайния потребител непосредствено след сключването му.

5.1.7. Да предоставя на туристите туристическите ваучери издадени и предоставени му от ТУРОПЕРАТОРА от името и за сметка на последния, като негов ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ. При необходимост да попълват необходимите реквизити в оставените празни полета /ако има такива/.

5.1.8. Да притежава и подържа всички необходими лицензи, изискуеми по действащото законодателство на Р. България за осъществяване на дейността - предмет на този договор .       

5.1.9. Да рекламира туристическите продукти, като използва предоставени му от ТУРОПЕРАТОРА рекламни материали.

5.1.10. Да предлага предоставените му за продажба туристически продукти, като запознава коректно и качествено туристите с основните и допълнителни услуги, включени в туристическия продукт, включително да им предоставя изискуемата се по закон информация в необходимите срокове и вид.


VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА:

6.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

6.2 Да предоставя на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ договорените ценови отстъпки.

6.3. Да издава и предоставя на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ туристически ваучери, застраховки и самолетни билети, които да бъдат раздавани на туристите, при условията на този договор.

6.4. Да осигури на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ необходимата информация за продажба на туристическите продукти - предмет на договора, като подържа интернет страницата си актуална.

6.5. При възможност да предоставя на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ рекламни материали.


                    VIІ. НЕУСТОЙКИ, САНКЦИИ:

7.1. Крайният срок, в който ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ , или записани от него туристи могат да се откажат от потвърдените и приети резервации (анулация), без да дължи неустойка е 21 дена преди датата на пътуването.

7.2. При анулация от страна на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ  или на записани от него туристи след срока по т.7.1., той дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в размер на:

7.3. Ако направената анулация е от 20 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойка в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.

7.4. Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойка в размер на 70%  от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.

7.5. Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.

7.6. В случай, че ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ не сключи с крайните клиенти предоставения му от ТУРОПЕРАТОРА бланков образец на договора за организирано туристическо пътуване, не попълни този договор с всички изискуеми реквизити и данни, които касаят конкретния потребител, не предостави на крайния клиент изискуемата се информация в предвидените срокове и вид, не предостави на крайния клиент получените от ТУРОПЕРАТОРА ваучери, самолетни билети, застраховки, или не изпълни други задължения, установени в този договор и Закона за туризма, ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ носи пълната отговорност за всички наложени санкции, вследствие на изброените действия, респективно спрямо ТУРОПЕРАТОРА носи регресна отговорност за всички наложени вследствие на изброените действия санкции от контролните органи и претърпяни вреди от претенции на крайните клиенти и трети лица.


 VІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

8.1. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на туристи с направени резервации от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

8.2 При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ТУРИСТИ, записани от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, те губят платените суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 7.3., 7.4. и 7.5., респективно дължат заплащане на тези суми на ТУРОПЕРАТОРА, в случай, че не са ги платили.

8.3. Записани от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ туристи могат да прехвърлят правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, само със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА след като предварително ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

8.4. ТУРИСТЪТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

8.5. Минималният брой участници за осъществяване на пътуването е съобразно конкретните условия по всяка програма.

8.6. Крайният срок за уведомяване на ТУРИСТА, че минималният брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

8.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно, или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, или ТУРИСТА в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

8.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, или ТУРИСТА.

8.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ТУРИСТИ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

8.10.  Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен четиристранен протокол, съставен и подписан от ТУРИСТА, ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ при спазване изброените по-долу условия:

8.10.1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването на туристите в хотела, всички оплаквания трябва да бъдат разгледани и разрешени от ръководството на хотела, от ТУРОПЕРАТОРА или от негов представител. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат  право да не разглеждат.

8.11. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

8.12. Туроператорът се задължава да постави копие от   застрахователна полица за отговорност на туроператора във връзка с чл. 42 от Закона за туризма на интернет страницата си към момента на влизането й в сила, както и да предостави копие от нея на туристическия агент при поискване.


ІХ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

9.1. Страните не носят отговорност за пълно, или частично неизпълнение на договорните си задължения в резултат на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни се считат обстоятелствата, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития, като война, природни бедствия, епидемии, стачки и други.

9.2. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрахент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА той ще възстанови преведените суми на ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ, или на ТУРИСТА.


Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

10.1. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван само с двустранни писмени анекси.

10.2. Всякакви спорове, произтичащи от неизпълнение или ненадлежно изпълнение на настоящия договор или от свързани с тях обстоятелства, ще се решават от страните по пътя на преговори, а при невъзможност от родово компетентния съд в гр. София.

10.3. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра и се подписа от страните, както следва:
за ТУРОПЕРАТОРА:                                                       за ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ:     

 

 

 

 

                      

 

 

                       

 

 

 
Начало
Промоции
Полезна информация
За нас
Контакти
Условия
Резервации
Море
Планина
Градски Хотели
Еко туризъм
Spa and wellness
Екскурзии
Градски Хотели
Почивки
Корпоративни услуги
Самолетни билети
Застраховки
Круизи
Rent a car
Подари ваучер
Празници
Публикуваната на този сайт информация е с рекламна цел. Съгласно чл.28, ал.2 от Закона за туризма за достоверна се счита информацията, предоставена в офис на "Делмондо – БГ" или на оторизираните агенти.